ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาสำรวจ รวบรวม ขนย้าย คัดแยก จัดกลุ่ม กำหนดหัวเรื่อง และจัดทำทะเบียนรายการเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ชุดพันเอกจิระ ศิลป์กนก
วันที่ประกาศ : 01/07/2560 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 538